DuyurularKırmızı Et Üreten Firmalar İçin Hibe


 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme  Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II – Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış olduğunu sizinle paylaşmıştım.. Bu çağrı ilanı kapsamında bu günkü yazımda  “Kırmızı Et üreticisi işletmeler” ile ilgili hibe destek programı hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış,  Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar çağrısının amacını genel ve Spesifik amaçlanana bakarsak:
Genel amaçları:

 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 • Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.
 • Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek

Spesifik amaçları:

 • Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak.
 • Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak.

Kırmızı Et Üreten İşletmeler ile ilgili desteklenen harcamalar:

 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
 • Yeni makine ve ekipman alımı
 • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları.
 • Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
 • Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi
 • Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
 • Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
 • Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
 • Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
 • Sulama sistemleri,
 • Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
 • Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi).

UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR:

Aşağıda belirtilenler harcamalar  uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.

 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Canlı hayvan alımı,
 • Tüm vergiler,
 • İşletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Sigorta giderleri,
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,

DESTEK ORANLARI

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %40 -70’i arasında değişen oranlarda kamu katkısını (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), kalan miktarı ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.

Aşağıda belirtilen durumlarda, kamu katkısı değişmektedir.

 1. Yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 40’ıdır.
 2. Kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmeler için, kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’sidir.

Örneğin:Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler kapsamında başvuru sahibinin 50 baş sığır kapasitesine sahip bir ahırı var ve yapılacak yatırım ile kapasitesini 100 baş sığır kapasitesine çıkarıyorsa bu durumda destek oranı %40 olacaktır. Yapılacak yatırım ile işletmenin kapasitesinin gelişmemesi durumunda destek oranı %50 olarak belirlenecektir.

Uygun Harcama Tutarı :
Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti:en az 5.000 Avro en fazla 1.000.000 Avrodur.

Yatırım ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı ile aynı ilçede yer alan, başvuru sahibine ait tarımsal işletmelerinin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda:

 • En az 30, en fazla 250 sığır veya
 • En az 10, en fazla 50 manda veya
 • En az 100, en fazla 500 koyun veya
 • En az 100, en fazla 500 keçi. kapasite limitlerini aşmamalıdır.

Bu destek koşullarını sağlayan ve destekten faydalanmak isteyen kırmızı et üreten işletmeler için Son başvuru tarihi: 02/04/2018 dir.