DuyurularKOSGEB- Stratejik ürün Desteği


İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,  KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacı ile KOSGEB Stratejik Ürün destek programı çerçevesin de  3,5 milyon lira geri ödemesiz  1,5 milyon lirası geri ödemeli olmak üzere  5 milyon lira destek veriyor.

Programdan: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yararlanabiliyor.

Bu destekte ilgili olarak;

 • 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,
 • 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı,
 • 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı,
 • 27- Elektrikli teçhizat imalatı,
 • 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı,
 • 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç),
 • 32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı,
 • 33- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde), sektörlerdeki stratejik ürünleri üretmek üzere proje başvurusu yapabilirler.

Diğer şartlarda şu şekilde;

İşletmenin, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

İşletme, bu programa münferiden ya da büyük işletme ile işbirliği yaparak başvurabilir. Büyük işletme ile işbirliği yapıldığı durumlarda birden fazla işletme projeye ortak olabilir.

İlgili başvuru döneminin son başvuru tarihine kadar başvurusunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylamayan işletmenin projeleri ilgili değerlendirme döneminde değerlendirmeye alınmıyor.

Büyük işletme ile işbirliği halinde projeye birden fazla işletmenin dahil olması durumunda başvuru iş ve işlemleri, proje ortaklarının başvuru yetkisi verdiği işletme tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Proje başvurusunda bulunacak işletmelerin proje başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranıyor.

Başvur Dönemleri:

 

 

 

 

 

Başvuru Dönemi

Ön değerlendirme/ Teknik-Mali Rapor Dönemi Kurul Değerlendirme Dönemi
1.       Dönem 1 Ocak – 31 Mart 1 Ocak – 15 Mayıs 16 Mayıs- 30 Haziran
2.       Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 1 Temmuz – 15 Kasım 16 Kasım – 31 Aralık

Proje süresi azami 36 (otuz altı) ay olup, İşletmenin talep etmesi halinde, Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre veriline biliniyor.

 

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere 5.000.000 TL’dir.

Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükumet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler, stratejik ürünün yaratacağı katma değer, teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limiti artırılma durumu var. Bu durumda destek unsurlarına ilişkin ayrıca belirlenen üst limitler de aynı oranda artırıla bilinecek. Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için İşletmelere %70 oranında geri ödemesiz,%30  oranında geri ödemeli destek sağlanıyor. Kurul tarafından hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz desteğin uygun bulunduğu ancak, geri ödemeli destek için ödeme talep edilmediği durumlarda ilgili makine-teçhizat,kalıp ve yazılım için yalnızca geri ödemesiz destek sağlanılıyor.

Makine-teçhizat ve kalıp giderleri haricindeki giderler için %70 oranında geri ödemesiz destek sağlanılıyor.

Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 ilave söz konusu.

Geri ödemesiz destek oranlarına, alınacak makine-teçhizatın yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi nedeniyle %15  ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılacak.

Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine %100 oranında geri ödemesiz destek verilecek

.Önemli bir dip not:proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmiyor.

 Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan harcamalar için destek verilecek:

 1. Makine-teçhizat desteği
 2. Yazılım giderleri desteği
 3. Personel gideri desteği
 4. Bilgi transferi desteği
 5. Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği
 6. Hizmet alımı desteği