DuyurularSüt Üreten İşletmeler İçin Hibe Desteği


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme  Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II – Üçüncü Başvuru Çağrı İlanın kapsamında   “Süt Üreten işletmeler” ile ilgili hibe destek programıBu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış,  Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.

Süt  Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar çağrısının amacını genel ve Spesifik amaçlanana bakarsak:
Genel amaçları:

 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 • Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.
 • Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek

Spesifik amaçları:

 • Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak.
 • Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak.

Hibe Programından faydalanacak iller:

iller ıpatd ıı

Süt Üreten İşletmeler ile ilgili desteklenen harcamalar:

 • Kapalı, açık ve yarı açık ahırların / ağılların inşası, genişletilmesi ve
  modernizasyonu,
 • Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak
  kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
 • Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma
  ve depolama sistemleri,
 • Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil
  ekipmanları,
 • Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu
  işleme tesisleri harcamaları,
 • Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
 • Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
 • Sulama sistemleri,
 • Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknoloji

Yatırım ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı ile aynı ilçede yer
alan, başvuru sahibine ait tarımsal işletmelerinin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda aşağıda belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır.

En az 10, en fazla 120 süt ineği, veya
• En az 5, en fazla 50 süt veren manda, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.

Süt sektöründe istisna olmak koşulu ile;
• Kapasitesi 10-50 inek, ya da 50-250 koyun ya da keçi, ya da 5-25 manda olan mevcut süt üreten tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ıdır.
• İşletmenin kapasitesi, başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda yukarıda belirtilen kapasite aralığında olmalıdır. Bu sınırlar içinde kalmak kaydı ile kapasite artışı da uygundur.
• İşletmede süt satışının olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Örneğin;
• Süt üreten tarımsal işletmelerde, başvuru sahibinin 10 baş süt ineği kapasitesine
sahip bir ahırı var ve yapılacak yatırım ile kapasitesini 50 baş süt ineği
kapasitesine çıkarıyorsa bu durumda destek oranı %60 olacaktır. Kapasitesi 50 süt ineğinden fazla olacak şekilde proje başvurusu sunulması durumunda destek oranı %40 olarak belirlenecektir.

Yapılacak yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti, en az 5.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,

Bu destek koşullarını sağlayan ve destekten faydalanmak isteyen kanatlı eti üreten işletmeler için Son başvuru tarihi: 02/04/2018 dir.